Jump to content
OneHallyu

katsu curry chips

Member
 • Content Count

  11,137
 • Joined

 • Last visited

 • Won

  2,525,112 [ Donate ]

Community Reputation

7,797 Adored

1 Follower

About katsu curry chips

 • Rank
  ����� ����

Community Stats

 • Gender
  Female
 • Location
  ⋆ fᵤₗₗ ₜᵢₘₑ ₘᵢᵣ�Cₗₑ⋆ ◌ ◡ ◌ ⋆

Recent Profile Visitors

10,128 profile views

About Me

âœᵢz⊹○ₙₑ ◌ ₒₕ ₘy gᵢᵣₗ ◌ ₛₙₛd ◌ w◯ₙdₑᵣ gᵢᵣₗₛ ◌ ᵣₑd ᵥₑₗᵥₑₜ ◌ gfᵣᵢₑₙd ◌ fᵣₒₘᵢₛ_⹠

 

ᴱₓ○ â—Œ â‚™câ‚œ â—Œ á´¬áµ€á´±á´±á¶» â—Œ á´¼á´ºá¶ 


⋆ ♪

ᵤₗₜ ☆
﹌

★ ⋆ â‚•YₒⱼᵤₙG â‚‹ â‚—â‚‘â‚œ'â‚› â‚â‚—â‚— â‚ₛₚᵢᵣₑ ₜₒ bâ‚‘ ₘₒᵣₑ ₗᵢₖₑ ₕₑᵣ⋆


☆                 

                                                                                                                                                               â—  â—Œ â— 

 

 

✎


â‚šâ‚‘áµ£fᵤₘₑ • fâ‚—â‚’wâ‚‘áµ£ • ₄₆G • ₜₒₖyâ‚’ gᵢᵣₗₛ' ₛₜyâ‚—â‚‘ • ₛᵢₗₑₙₜ ₛᵢᵣₑₙ • fâ‚ᵣᵢₑₛ • á´®â±Ë¢á´´ᵤₗₜ

﹌

ₘâ‚áµ¢Yâ‚â‚™ ï¹ â‚œâ‚•â‚‘ ᵤₗₜᵢₘâ‚ₜₑ áµ¢dâ‚’â‚— ⋆
â‚ccₑₚₜᵢₙg â‚•â‚‘áµ£ ᵢₙₜₒ yₒᵤᵣ â‚•â‚‘â‚ᵣₜ ᵢₛ ₠ᵣₑₗᵢgᵢₒᵤₛ ₑₓₚₑᵣᵢₑₙcâ‚‘⋆ ◕ ◡ ◕

 

♡

ₛᵤzᵤₖᵢ â‚ᵢᵣᵢ Ë– â‚›â‚ₖᵤᵣâ‚â‚–â‚’ â—‹â‚•â‚ᵣ₠˖ ᵢᵤ Ë– fâ‚yâ‚‘ wâ—‹â‚™g Ë– â‚₋ₗᵢₙ Ë– Dâ‚â—‹â‚–â—Ž Ë– y○ₙₑzᵤ â‚–ₑₙₛₕᵢâœ


ₘy ₒₚ'ₛ


â‚›â‚ₖᵤᵣâ‚â‚–â—‹ ◯ₕâ‚áµ£â‚


â‚œâ‚â‚–â—Œyâ‚â‚–áµ¢ áµ£â‚ᵢₙbâ—Œw


ₘᵢᵣₑᵢ


ᴿᴵᴿᴵ


â‚œâ‚áµ¢câ‚•áµ¢ ₘᵤₖâ‚áµ¢


ᶜ ᴴ ᴬ ᴵ


Wâ‚‘dₙₑₛdâ‚y Câ‚ₘₚâ‚ₙₑₗₗâ‚


áµ€â—ᴷʸ◠ᴳᴵᴿᴸˢ' ˢᵀʸᴸᴱ


ᴼᴺᴱ ᶜʰᵃâ¿á¶œáµ‰


â‚₋ₗᵢₙ


☯ᴿᴱˢᴬᴹᴬ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

Back to Top